ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СУЧАСНОМУ ТЕОРЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • Мирослава Вовк
  • Снєжана Ходаківська
Ключові слова: технологія, технології навчання, освітня технологія, педагогічна технологія, навчання дорослих, освіта дорослих, методика навчання, компетентність

Анотація

У статті уточнено сутність поняття «технологія навчання дорослих» та узагальнено досвід українських науковців у напрямі теоретичного обґрунтування і впровадження сучасних технологій навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. Окреслено результати дослідження науковців з проблем: дефінітивного аналізу технологій навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти у дискурсі педагогічної теорії. Доведено, що у науковому дискурсі сучасної педагогічної науки відбувається процес постійного дослідницького пошуку щодо обґрунтування сутності понять «технологія навчання», «педагогічна технологія», «освітня технологія», доцільності їх використання у сфері освіти дорослих з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку. З’ясовано, що технологія навчання вирізняється з-поміж інших форм організації освітнього процесу в умовах формальної і неформальної освіти системністю, алгоритмом реалізації, що підпорядковано вирішенню конкретного завдання (сформувати певну якість, збагатити знання, удосконалити уміння, набути чи розвинути певну компетентність), передбачає добір найбільш ефективних форм і методів, що застосовуються на кожному конкретному етапі та забезпечують якісне опанування матеріалу, формування чи розвиток здатностей, компетентностей тощо. Акцентовано увагу на тому, що нині в умовах інтенсивного розвитку освіти дорослих назріла потреба розроблення і упровадження технологій навчання дорослих, які на основі виявлення специфіки організації навчання в умовах формальної і неформальної освіти дозволять інтенсифікувати процес особистісного і професійного розвитку дорослих з урахуванням індивідуальної освітньої траєкторії, потреб, запитів тощо. Значні напрацювання в цьому аспекті має Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, співробітники якого розробляють і упроваджують технології навчання дорослих різного типу (комунікативні, тренінгові, дистанційні тощо).

Біографії авторів

Мирослава Вовк

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,

завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України

Снєжана Ходаківська

молодший науковий співробітник

відділу змісту і технологій педагогічної освіти

Інституту педагогічної освіти і освіти

 дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Посилання

Беспалько В. Слагаемые педагогические технологии. Москва : Педагогика, 1989. С. 3.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. С. 331.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник 2-ге вид., доп. Київ: Академвидав, 2012. С. 64.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. С. 28.

Зязюн І. Проєктивний аналіз технологій педагогічної дії. Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз: зб. наук. пр. методологічного семінару, 17 березня 2010 р.: у 2 ч. Ч. 1. Київ: Пед. думка, 2010. С. 60.

Калюжна Т. Г. Педагогічні технології розвитку аксіосфери майбутнього вчителя URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgiirbis(дата звернення 5 лютого 2021 р.).

Кларін М. І. І знову про навчальні технології. Завуч. 2000. № 3. С. 5-6.

Крупський Я. В. Тлумачний словник з інформаційно-педагогічних технологій : словник. Вінниця: ВНТУ, 2010. С. 66.

Концепція освіти дорослих в Україні. Л. Б. Лук’янова. Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2011. 24 с.

Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика: монографія. К., 2019. 498 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/718748/ дата звернення 25 березня 2021 р.).

Назарова Т. С. Педагогические технологии: новый этап революции. Педагогика. 1997. № 3. С. 21-27.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998. С. 14-33.

Современный философский словарь. В. Е. Кемерова. М.: Пан принт, 1998. С. 325.

Сучасні технології освіти дорослих: посіб. авт. кол.: Л. Б. Лук’янова, О. В. Аніщенко, Л. Є. Сігаєва, С. В. Зінченко, О. В. Баніт, Н. І. Дорошенко. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. С. 7.

Педагогическая энциклопедия. Москва : Сов. энциклопедия, 1966. 879 с.

Педагогічні технології: теорія та практика. М. В. Гриньової. Полт. держ. пед. ун-т. Полтава: АСМІ, 2006. С. 28.

Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення: монографія. За ред. О. І. Огієнко; авт. кол.: О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, Л. О. Мільто, Ю. Л. Радченко, Т. О. Гончарук, К. В. Годлевська, Н. І. Вінник. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. 224 с.

Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання. Київ : «Шкільний Світ», 2007. С. 36.

Пономаревський С. Б. Навчально-виховні технології в сучасних українських школах URL:: http://ipood.com.ua/data/NEWS/ZMIST_i_ORG_PEDOSVITY/product2015/Ponomarevskiy2015.PDF дата звернення 1 березня 2021 р.).

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти. Авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький [та ін.]; за наук. ред. Є. Р. Чернишової; Держ. вищ. навч. заклад «Ун-т менедж. освіти». К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014. C. 120; 176.

Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: практичний посібник. М. П. Вовк, Г. І. Сотська, Н. О. Філіпчук, Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Л. Ю. Султанова, Н. С. Гомеля. К.: Талком, 2019. 320 с.

Тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. І. М. Забіяка. К.: Арій, 2007. С. 445.

Червінська І. Б. Технології організації виховної роботи в початкові й школі: навч. посіб. – Частина ІІІ. Опорні конспекти лекцій для студ. вищ. навч. закл. Івано-Франківськ: Вид-во: Симфонія Форте, 2015. С. 18.

Янкович О. І. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): монографія. Тернопіль: Підручники та посібники, 2008. С. 12.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Вовк, М., & Ходаківська, С. (2024). ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СУЧАСНОМУ ТЕОРЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 154-170. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-10
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ